Vytyčení hranic pozemků

Důvody
 • stavby oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení
 • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
 • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti
 • upřesnění skutečné výměry pozemku
Vytyčení hranic probíhá ve více krocích:
 1. Příprava aktuálních a historických podkladů a informací o průběhu hranice z archivu katastrálního úřadu
 2. Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
 3. Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.
 4. Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
 5. Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
 6. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.


Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům

Stabilizace vytyčených lomových bodů se provádí trvalým způsobem - plastovými nebo kamennými hraničními mezníky , geohřeby atd. , v případě ohrožení stavební činností se provádí stabilizace dočasná - dřevěné kolíky, barevné značky.

 

PŘEDEJDĚTE SPORŮM SE SOUSEDY! NECHTE SI ZPŘESNIT HRANICE SVÉHO POZEMKU !

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s výrazně různou polohovou přesností. Na té závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.
 

 

Další informace viz. leták ČÚZK níže.